مناقشه در بارة مفهوم و مصداق ایران و ایرانیان، و نسبت آن با مفهوم و مصداق فارس و فارسی طی چند دهة اخیر، و به شکلی که همه می دانیم، به دلایل و انگیزه هایی که عجالةً محل بحث آن نیست، آغاز شده و همچنان دوام دارد.ایران ستیزی هم البته به سائقة تعصبات قومی سابقه ای بس طولانی دارد.در بارة پیشینة درخشان تاریخ و فرهنگ و ادب ایران نیز اشخاص بی صلاحیت اظهار نظرهای مطلقاً بی اساس و موهوم کرده اند و حتی آن موهومات را نوشته اند و به چاپ رسانیده اند. اما تردید در قدمت نام و عنوان ایران، که اخیراً در بعضی گفتارهاو نشست ها در ایران مطرح شده است، باید مرحله ای تازه در مناقشات ضد ایرانی، و هم دوره ای نو در جهلِ مرکب، که حالا، در زمینه های مختلف مخصوصاً تاریخ و ادبیات ایران اصحاب بسیار دارد، تلقی شود....من در این مختصر، به استخراج و بررسی اجمالی نام و عنوان ایران و فارس، و نسبت آنها به یکدیگر،از چند منبع مهم و معتبر و کهن عربی در زمینة تاریخ و جغرافیای عصر اسلامی از قرن سوم تا نهم هجری شمسی پرداخته ام و به تواریخ فارسی، و انبوه منابع ادبی، اعم از فارسی و عربی که مشحون از نام و اوصاف ایران و ایرانیان و فرهنگ ایرانی است،جز یک دو مورد وارد نشده ام...


الفارسی
1
0
{\/الفارسی}((?!{الفارسی)[\s\S])*{\/الفارسی}
{الفارسی((?!{\/الفارسی)[\s\S])*{الفارسی

جلایری
1
0
{\/جلایری}((?!{جلایری)[\s\S])*{\/جلایری}
{جلایری((?!{\/جلایری)[\s\S])*{جلایری

چالوس
1
0
{\/چالوس}((?!{چالوس)[\s\S])*{\/چالوس}
{چالوس((?!{\/چالوس)[\s\S])*{چالوس

هیر
1
0
{\/هیر}((?!{هیر)[\s\S])*{\/هیر}
{هیر((?!{\/هیر)[\s\S])*{هیر
Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag i line 24 in Entity, line: 28 in /home/kateban/public_html/macode/macode.php on line 986
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۷:۵۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت