وظایفی که امروز بر عهدة سازمانهایی چون شهرداری، دادگستری، دوایر مربوط به اصناف، و نهادهای امر به معروف و نهی از منکر و ضابطان نظامی آنهاست،قطع نظر از مقتضیات عصر حاضر بر اثر توسعة همه جانبة جوامع نوین، به روزگار کهن در زمرة وظایف محتسب و نهاد احتساب بوده است. بررسی وظایف نظری و عملی این نهاد، اسباب دخالت و نظارت محتسب بر روابط اقتصادی و اجتماعی، و شیوه های إعمال قوانین توسط او می تواند تصویری روشن از زمینه های فقهی- حقوقی و اجتماعی که به تأسیس نهادهای نوین یاد شده انجامیده است، ایجاد کند.


الظهیریه؟
1
0
{\/الظهیریه؟}((?!{الظهیریه؟)[\s\S])*{\/الظهیریه؟}
{الظهیریه؟((?!{\/الظهیریه؟)[\s\S])*{الظهیریه؟

محتسب
1
0
{\/محتسب}((?!{محتسب)[\s\S])*{\/محتسب}
{محتسب((?!{\/محتسب)[\s\S])*{محتسب
قوانین شهرداری و انتظام امور شهری در روابط اجتماعی و اقتصادی
(نهاد حسبت و دایرة احتساب)
قسمت اول
يكشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۸:۴۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت